Kredyty nieodzownie kojarzą się z bankami. Zgodnie z Prawem bankowym tylko banki mogą udzielać kredytów. Mogą to robić także SKOK-i na rzecz swoich członków. Umową najbardziej zbliżoną do kredytu jest pożyczka pieniężna. O różnicach między kredytem a pożyczką z prawnego punktu widzenia pisałem tutaj: „Czym się różni kredyt od pożyczki?”.

Oprócz banków czy SKOK-ów na rynku finansowym działa także wiele rozmaitych firm, które specjalizują się w udzielaniu pożyczek. Reklamy niektórych z nich można nawet ostatnio zobaczyć w telewizji, usłyszeć w radio, o reklamie internetowej nie wspominając.

Kredyt konsumencki niejedno ma imię

Banki udzielając kredytów na rzecz konsumentów, czyli osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej czy zawodowej, zobowiązane są przestrzegać wymogów ustawy o kredycie konsumenckim. Tych samych wymogów powinny także przestrzegać firmy pożyczkowe finansujące konsumentów. Dzieje się tak dlatego, ponieważ pożyczka zaciągana przez konsumenta w takiej firmie jest również klasyfikowana jako kredyt konsumencki. Przez kredyt konsumencki należy bowiem rozumieć kredyt w znaczeniu ekonomicznym, tj. udzielenie przez kredytodawcę (przedsiębiorcę) jakiejkolwiek pomocy finansowej konsumentowi, nie zaś wyłącznie w formie umowy kredytu regulowanej przez Prawo bankowe. Czyli kredytem konsumenckim będzie także pożyczka pieniężna w wysokości nie większej niż 255 550 zł udzielona konsumentowi przez firmę pożyczkową. Więcej na temat tego czym jest kredyt konsumencki pisałem tutaj: „Kredyt konsumencki, czym jest i dlaczego warto to wiedzieć.”

Firmy pożyczkowe podobnie jak banki mają wiele obowiązków

Dla konsumentów ma to doniosłe znaczenie, gdyż firmy pożyczkowe udzielające pożyczek konsumentom mają obowiązek, tak samo jak banki, przestrzegać przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Muszą zatem m.in.:

reklamować pożyczkę w sposób jednoznaczny i zrozumiały dla konsumenta,
przekazywać rzetelne dane o pożyczce na specjalnych formularzach informacyjnych przed zawarciem umowy z klientem,
świadczyć przed zawarciem umowy tzw. asystę przedkontraktową tj. udzielać wyjaśnień na temat wcześniej przekazanych informacji oraz postanowień proponowanej umowy,
na żądanie klienta, bezpłatnie udostępnić projekt umowy do przeanalizowania przed podpisaniem.