Dzisiaj kilka słów, no może nieco więcej, o rozwodzie oraz kredycie hipotecznym zaciągniętym wspólnie przez byłych małżonków, pozostających do czasu orzeczenia rozwodu w ustroju ustawowej wspólności majątkowej. Sytuacja taka jest bowiem najczęściej spotykana w praktyce, gdy dochodzi do rozwodu kredytobiorców.

Skutki rozwodu dla umowy kredytu

Orzeczenie rozwodu między małżonkami z punktu widzenia zaciągniętego przez nich kredytu nie zmienia ich statusu dłużników wobec banku. Umowa kredytowa obowiązuje w takim samym kształcie jak przed rozwodem. Pomimo tego, że po rozwodzie pomiędzy dotychczasowymi małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, pozostają oni dłużnikami solidarnym z tytułu kredytu, który zaciągnęli wspólnie jako małżeństwo. Oznacza to, że każde z nich nadal pozostaje kredytobiorcą odpowiedzialnym za spłatę całego kredytu, a bank może żądać tego od obojga łącznie bądź od każdego z nich z osobna zgodnie z art. 366 § 1 kodeksu cywilnego.

Pamiętać także należy, że za zaciągnięty kredyt hipoteczny, pomimo tego, iż z reguły jest on zabezpieczony hipoteką ustanowioną na zakupionym mieszkaniu albo domu, każdy dłużnik banku odpowiada całym swoim majątkiem, nie zaś tylko nieruchomością zakupioną za kredyt. W przypadku zaprzestania terminowej spłaty kredytu po orzeczeniu rozwodu, bank może wszcząć egzekucję z całego majątku obydwojga byłych małżonków, czyli także z innych nieruchomości, z rzeczy ruchomych, rachunków bankowych, wynagrodzenia, emerytury itd.

Podział wspólnego majątku między byłymi małżonkami czy to sądowy czy umowny, również nie wywiera skutków w odniesieniu do umowy kredytu. Zdarza się, że orzeczenie albo umowa o podziale majątku zawierają zapisy określające, który z byłych małżonków jest zobowiązany do spłacania kredytu w związku z dokonanym podziałem, zwłaszcza jeśli jemu przypadło mieszkanie albo dom. Tego typu zobowiązanie wiążące pomiędzy byłymi małżonkami, nie jest skuteczne względem banku, który udzielił kredytu hipotecznego. Drugi małżonek wciąż pozostaje zobowiązany do spłacania kredytu jako dłużnik solidarny. Jeżeli jednak bank zażąda od niego spłaty kredytu, a on ureguluje ten dług, może dochodzić od byłego współmałżonka w drodze roszczenia regresowego kwot uiszczonych na rzecz banku. W przypadku braku dobrowolnej zapłaty ze strony byłego małżonka zgodnie z żądaniem, konieczne będzie wystąpienie na drogę sądową w drodze powództwa cywilnego.

Tagi: rozwód, kredyt hipoteczny, wspólnota majątkowa, bank.