Od miesięcy nie cichną rozmowy i rozważania o gospodarce odpadami. W czołówce pozostają tematy związane z odbiorem odpadów od mieszkańców oraz ich segregacją.

Stosunkowo mało uwagi poświęca się odpadom ulegającym biodegradacji. Nie powinno tak być, głównie ze względu na to, że według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami na rok 2014, w 2008 roku odpady biodegradowalne komunalne, stanowiły największą grupę wytworzonych odpadów (28,9%) spośród wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych. Od kilku lat obserwujemy stały, ale nie spektakularny wzrost produkcji odpadów biodegradowalnych (głównie w kategorii odpadów z przetwórstwa drewna). Nie jest to tak duży przyrost, jak chociażby ciągle rosnąca ilość opakowań z tworzyw sztucznych, jednak nie oznacza to, że problem z zagospodarowaniem odpadów bidegradowalnych nie istnieje.

Odpady biodegradowalne są to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Do odpadów tych zalicza się odpady zielone (ścięta trawa, gałęzie, suche liście) oraz odpady pochodzące z gospodarstw domowych (resztki żywności, pozostałości po obróbce warzyw i owoców). Razem, odpady te stanowią jedną grupę podlegającą pod kategorię odpadów komunalnych. Drugą kategorią odpadów ulegającym biodegradacji są odpady inne niż komunalne. Zalicza się do nich 65 rodzajów odpadów zakwalifikowanych ze względu na źródło pochodzenia są to między innymi:

- odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

- odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury

- odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych.

Tagi: odpady, segregacja odpadów, odpady biodegradowalne.